Etiket: Adalet-i İzafiye

  • İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

    İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

    M. ALİ KAYA Bediüzzaman istibdadın ve he nevi baskının hayvanlıktan geldiğini, insanlığın tekâmülü ile istibdadın kalkacağını belirtir. “Müstebit bir kurt, bîçâre koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir” (Münâzarat, 1996, s.37.) der. Sonra devamla “şeriat âleme nüzul etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin.…

  • ADALET-İ MAHZA VE ADALET-İ İZAFİYE

    ADALET-İ MAHZA VE ADALET-İ İZAFİYE

    M. ALİ KAYA Giriş Kur’an-ı Kerimin dört temel esasından birisi İBADET ve ADALET’tir. (İ. İcâz, 28.) “Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke hâline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır.” (İ.…