Etiket: Çoğulcu Demokrasi

  • İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

    İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

    M. ALİ KAYA Bediüzzaman istibdadın ve he nevi baskının hayvanlıktan geldiğini, insanlığın tekâmülü ile istibdadın kalkacağını belirtir. “Müstebit bir kurt, bîçâre koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir” (Münâzarat, 1996, s.37.) der. Sonra devamla “şeriat âleme nüzul etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin.…

  • İSLAMDA ÇOĞULCULUK

    İSLAMDA ÇOĞULCULUK

    M. Ali KAYA GİRİŞ Laiklik dinin siyasete, yani dünya menfaatine alet edilmemesi olarak kabul edilirse dini koruduğu için kabul edilebilir. Böyle bir yaklaşımın dine zararı olmaz, bilakis faydası olur. Laikliğin ingiliz versiyonuna sekülerüzm denir. İslamı sekülerizm veya laiklikle izah etmeye gerek yoktur. İslam islamdır. Ancak sekülerizmin ve laikliğin uygulamada din ve vicdan hürriyetine aykırı olarak…