Etiket: meşveret

 • İSLAMDA SEÇİM VE HİLAFET

  İSLAMDA SEÇİM VE HİLAFET

  M. ALİ KAYA Giriş Ehl-i Sünnet ile Şia arasındaki en belirgin fark siyasidir ve yöneticinin seçimle tayin edilip edilmemesi konusudur. Ehl-i Sünnet Kur’ân-ı Kerimin “Meşveret” emrine uygun olarak hilafetin seçimle sabit olacağı ve halifenin seçimle tayin edileceğini, Hulefa-i Raşidin’in seçimle tayin edildiğini ifade etmişlerdir. Şia ise halifenin atama usulü ile ve tayin edilerek halife olacağını…

 • İSTİBDAD-I MUTLAK HUKUK VE HÜRRİYET

  İSTİBDAD-I MUTLAK HUKUK VE HÜRRİYET

  M. ALİ KAYA Giriş Osmanlı 1876 yılında “Kanun-i Esasiyi” hazırlayarak Meşrutiyeti ilan etti ve parlamenter sisteme geçti. Ancak 1878 Osmanlı Rus savaşında Osmanlı devleri mağlup olup Ruslar “Ayastefenos”a (Yeşilköy) kadar gelince Meclis-i Mebusan’da yaşanan tartışmalardan vehme kapılan Sultan Abdulhamid mağlubiyetin sebebini Parlamento’ya bağlayarak meclisi feshetti ve Yıldız Sarayı’na kapanarak ülkeyi buradan idare etmeye başladı. Bu…

 • SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  SİYASETTE MUKTESİT MESLEK

  M. Ali KAYA Giriş Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah, melekler ve muktesit ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç ve kudret, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmran, 3:18.) buyurur. Sözlükte “hisse, ölçü, insaf, adalet” gibi anlamlar ifade eden kıst, masdar olarak “adaletli olma, birine hakkını ve…

 • İSLAM DEVLETİ

  İSLAM DEVLETİ

  M. Ali KAYA İslam ve Kur’an Devlet öngörmez. Kur’an devlet kurun demez. İslamın devleti, bayrağı, parası olmaz. Bunlar insanların ihtiyaçlarından kaynaklanır. Bir defa DEVLET, idareci demektir. Devlet milletten önce vardır. Çünkü bir ailede bile bir idareci vardır. Sonra kabile, sonra millet olmuştur. Kabile reisi ve milletin seçtiği idareci de ihtiyaca göre idari kurumlarını kurmuş ve…

 • ŞERİATTA MİLLET İRADESİ VE SEÇİM

  ŞERİATTA MİLLET İRADESİ VE SEÇİM

  M. ALİ KAYA Giriş Asr-ı Saadette sahabelerin kurduğu idari sistem “seçime dayalı” millet iradesini ve halkın rızasını esas alan hilafet sistemidir. Hilafet sisteminde seçim esastır. Peygamberimiz (sav) “Benden sonra hilafet otuz senedir” buyurarak seçime dayalı halifelerin seçimine “hilafet” sıfatını vermiş, “ondan sonra ısırıcı saltanat gelir” buyurmuşlardır. Hz. Ali’den (ra) sonra siyasi bir mezhep olarak ortaya…

 • JÖN TÜRKLERİN FİKİRLERİ

  JÖN TÜRKLERİN FİKİRLERİ

  M. Ali KAYA Jön Türkler, Avrupa’da yani Paris’te eğitim gören ve İkinci Meşrutiyetin ilanı için çalışan ve Yeni Osmanlılar olarak isimlendirilen guruba “Jön Türkler” denilmiştir. 19. Yüzyılda Avrupa’da Meşrutiyet ve Demokrasi idarelerinin yaygınlaşmaya başlaması Osmanlı ülkesini de etkisi altına almaya ve Balkanlarda bağımsızlık isteyen ulusların devamlı ayaklanma çıkarmaya başlamasına neden oldu. Kurtuluşu hak ve hürriyetlerin…

 • SİYASET

  SİYASET

  “Cahilin sonradan göreceği şeyi akıllı önceden görür” demiştir Mevlânâ. Selef-i Salihinin ileri gelenlerinden Hasen-i Basri (ra) de “Akıllı fitneyin önceden görür, cahil ise tahribatını yapıp giderken fark eder” der. Siyaset, geleceği önceden görmek, fitneleri önceden fark etmek ve akıllıca tedbir almak demektir. Yoksa “Ba’de harabi’l-Basra” Basra harap olduktan sonra işin farkına varmışsın neye yarar?! Akıl,…

 • HÜRRİYET NEDİR?

  HÜRRİYET NEDİR?

  Hürriyet baskının olmamasıdır. Kur’an-ı Kerimde hürriyet “Dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 2: 256.) ayeti ile ifade edilmiştir. Ayrıca Maide Suresi 20. Ayette Yüce Allah Benî İsrail’e “Sizi Firavun’un zulmünden kurtarıp hür kıldık ve size mülk (hürriyet) verdik, bundan sonra siz kimsenin kölesi olmayacaksınız diye vaad etti” buyrularak mülûk (hükümdarlık) hür olmak anlamında kullanılmıştır. Yüce Allah’ın…