Etiket: şeriat

 • ŞERİAT NEDİR?

  ŞERİAT NEDİR?

  M. ALİ KAYA Giriş Şeriat “ŞRA” kökünden gelen bir kelime olup lügat anlamı “su kaynağına giden yol” anlamında kayna gitmek, açık olmak” anlamlarına gelir. Istılah olarak “açık ve doğru kurallar ve yerleşik adetler” anlamı verilmiştir. Yahudi şeriatı, Yahudilere ait kurallar, Hristiyan şeriatı da Hristiyanlara ait kurallar denildiği gibi, din dilinde “Semavi dine dayanan hükümlerin tamamına”…

 • İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  İSTİBDAT MEŞRUTİYET VE DEMOKRASİ

  M. ALİ KAYA Bediüzzaman istibdadın ve he nevi baskının hayvanlıktan geldiğini, insanlığın tekâmülü ile istibdadın kalkacağını belirtir. “Müstebit bir kurt, bîçâre koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir” (Münâzarat, 1996, s.37.) der. Sonra devamla “şeriat âleme nüzul etti; tâ ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin.…

 • RİSALE-İ NURDA DEMOKRASİ

  RİSALE-İ NURDA DEMOKRASİ

  M. Ali KAYA Bediüzzaman hazretleri Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Demokrasi’nin “isim ve resimden ibaret kalmaması, zulme ve istibdada alet edilmemesi için içlerini “hürriyet, meşveret, adalet ve kanun hakimiyeti” ile doldurur. Özünde ve içinde hürriyet, meşveret, adalet ve kanun hakimiyeti varsa onların isimlerinin değişmesi önemli değildir. Bu sebeple “Dindar Cumhuriyetçiyim” ve “Dindar Demokratlar” dediği zaman kast ettiği…

 • SİYASET

  SİYASET

  “Cahilin sonradan göreceği şeyi akıllı önceden görür” demiştir Mevlânâ. Selef-i Salihinin ileri gelenlerinden Hasen-i Basri (ra) de “Akıllı fitneyin önceden görür, cahil ise tahribatını yapıp giderken fark eder” der. Siyaset, geleceği önceden görmek, fitneleri önceden fark etmek ve akıllıca tedbir almak demektir. Yoksa “Ba’de harabi’l-Basra” Basra harap olduktan sonra işin farkına varmışsın neye yarar?! Akıl,…